:: SEED MASK ::

 

 

 

https://youtu.be/9nR6qtAkzGQ

 

 

AGA for adults

eng_AGA_adult_SeedMask.pdf
0.43MB

 

 

AGA for children

eng_AGA_child_SeedMask.pdf
0.39MB

 

 

Phil for adults

eng_phil_adult_SeedMask.pdf
0.37MB

 

 

Phil for children

eng_phil_child_SeedMask.pdf
0.36MB

 

 

AGA organic cotton - 2.5mm needles

phil ecocoton - 3mm needles

 

 

https://youtu.be/9nR6qtAkzGQ

 

'pattern' 카테고리의 다른 글

SEED MASK  (0) 2020.03.17
시드마스크 도안  (0) 2020.03.08

:: 시드마스크 도안 ::

 

 

아가 오가닉코튼_ 성인용 도안

agaadult_seedmask.pdf
0.43MB

 

아가 오가닉코튼_ 아동용 도안

agakid_seedmask.pdf
0.38MB

 

필 에코코튼_ 성인용 도안

philadult_seedmask.pdf
0.37MB

 

필 에코코튼_ 아동용 도안

philkid_seedmask.pdf
0.34MB

 

아가 오가닉코튼 - 2.5mm 대바늘 사용

필 에코코튼 - 3mm 대바늘 사용

 

 

영상링크 : https://youtu.be/9nR6qtAkzGQ

 

 

'pattern' 카테고리의 다른 글

SEED MASK  (0) 2020.03.17
시드마스크 도안  (0) 2020.03.08

:: 눈꽃 모칠라 도안 ::

패턴 다운로드

SnowFlowerMochilaPattern.pdf
0.03MB

'코바늘모칠라' 카테고리의 다른 글

눈꽃 모칠라 도안  (0) 2019.08.12
사선모칠라  (0) 2019.06.28